Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 547/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-08-08

Sygn. akt I A Ca 547/12

POSTANOWIENIE

Dnia 8 sierpnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Małgorzata Bohun

Sędziowie:

SSA Jan Gibiec

SSA Jan Surma (spr.)

Protokolant:

Katarzyna Stalewska

po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2012 r. we Wrocławiu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w J.

przeciwko M. J. i M. Ś.

o zapłatę

na skutek apelacji strony powodowej

od wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy

z dnia 20 lutego 2012 r. sygn. akt VI GC 35/11

p o s t a n a w i a:

1.  odrzucić apelację;

2.  zasądzić od strony powodowej na rzecz pozwanego M. J. 5.400 zł kosztów postępowania apelacyjnego.

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 20 lutego 2012 r. Sąd Okręgowy w Legnicy oddalił oparte na przepisie art. 293 § 1 kodeksu spółek handlowych powództwo spółki z o.o. (...) w J. skierowane przeciwko M. J.
i M. Ś. – członkom zarządu powodowej Spółki z lat 2001 – 2002
o zapłatę kwoty 448.215,25 zł.

Od wyroku tego apelacje wniosła strona powodowa, podpisana przez M. G. (1) – jako jej pełnomocnika.

Sąd Apelacyjny rozpoznając odwołanie powódki powziął wątpliwość co do uprawnienia M. G. (1) do reprezentowania powodowej Spółki w tym charakterze w postępowaniu odwoławczym.

Z okoliczności sprawy, a zwłaszcza z oświadczenia M. G. (1) złożonego do protokołu rozprawy z dnia 4.01.2012 r. (k. 530) oraz z uchwały nr 3/09/2011 Rady Nadzorczej sp. z o.o. (...)(k. 522) wynika, ze M. G. (1) był do końca września 2011 roku jednoosobowym zarządem tej spółki. Rada Nadzorcza w dniu 1 października 2011 r. powołała na stanowisko członka zarządu jednoosobowo A. K., sprawującego tę funkcje do chwili obecnej.

W toku postępowania apelacyjnego na żądanie tut. Sądu (k. 639 i 640), M. G. (1) przedłożył przy piśmie procesowym z dnia 18.06.2012 r. (k. 644 i nast.) m.in. dwie umowy zlecenia, tj. z dn. 1.X.2011 r. i z dn. 3.01.2012 r.,
w których zobowiązał się odpłatnie wobec powodowej spółki do wykonania na jej rzecz czynności, polegających na stałym zarządzie majątkiem i interesami zleceniodawcy – przy czym sformułowanie umowy z dnia 3.01.2012 r. są oczywiście wadliwe w oznaczeniu charakteru jej stron.

Niespornym było, że przynajmniej od 2005 roku strona powodowa nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej a z jej udziałem toczy się tylko kilka spraw sądowych (m. in. sprawa karna przeciwko pozwanym, sygn. akt III K 93/11 SO w Jeleniej Górze, dotychczas jeszcze prawomocnie niezakończona - k. 155, oświadczenie M. G. - k. 530 i zeznania św . A . S. - k. 529). Podobnie poza sporem było, że 15.12.2003 r. Sąd Rejonowy w J. ogłosił upadłość powodowej sp. z o.o. (...) a postępowanie upadłościowe zostało umorzone ze względu na brak środków na jego prowadzenie.

W tych okolicznościach faktycznych sprawy, M. G. (1), który przynajmniej od września 2011 roku, a więc jeszcze przed wydaniem wyroku
w niniejszej sprawie przez Sąd I instancji, przestał być zarządem strony powodowej, mógł złozyć – jako pełnomocnik – apelację od niekorzystnego dla strony powodowej wyroku tego Sądu – tylko w sytuacji, gdyby zdołał wykazać, stosownie do przepisu art. 87 § 1 kpc, iż pozostaje ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia.

Tymczasem przedłożone przez M. G. (1) dwie umowy,
tj. z dn. 1.X.2011 r. oraz z dn. 3.01.2012 r. (k. 647 i 648) nasuwają pewne wątpliwości co do tego, czy istotnie pozostaje on w stałym stosunku zlecenia z stroną powodową. Zapisy tych umów – pomijając już wadliwe oznaczenie stron w umowie
z dn. 3.01.2012 r. sugerują, że wynikające z nich zlecenie dla M. G. ogranicza się tylko do sprawowania obsługi prawnej oraz ogólnego nadzoru nad majątkiem i interesami zleceniodawcy. Zapisy te jednak nie dotyczą usług w zakresie czynności faktycznych, zwłaszcza przy uwzględnieniu, iż spółka od wielu lat nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

Nie wykazano też, czy po 1 października 2011 r. faktycznie M. G. (1) sprawował zarząd majątkiem spółki, czy składane były przez niego okresowe informacje (§§ 3 umów) z zarządu i nadzoru nad majątkiem i interesami spółki.

Stały stosunek zlecenia, o którym mowa w przepisie art. 87 § 1 kpc musi mieć charakter ugruntowany i trwający dłuższy czas, wiążący ściśle strony a nie doraźnie. Sąd Apelacyjny mając wątpliwości co do uprawnienia M. G. (1) do złożenia apelacji i reprezentacji strony powodowej w niniejszym postępowaniu odwoławczym wezwał stronę powodową (k. 639 i 643) do udzielenia informacji od kiedy i czy i od kiedy M. G. pozostaje z powódką w stałym stosunku zlecenia, ewentualnie o podpisanie złożonej apelacji przez Zarząd i potwierdzenie dotychczasowych czynności podjętych przez t osobę M. G..

W sytuacji, gdy złożone umowy zlecenia zostały ostatecznie zakwestionowane, apelacja strony powodowej byłaby rozpoznana, gdyby została podpisana przez prezesa Zarządu A. K.. Jednakże takiego podpisu pod odwołaniem strony powodowej brak.

Z tych wszystkich przyczyn uznać należało, że uprawnienie M. G. (3), jako pełnomocnika w postępowaniu apelacyjnym, nie zostało wykazane, stąd wniesioną przez niego apelację należało na mocy art. 373 kpc odrzucić, jako złożona przez osobę nieuprawnioną.

Powyższy pogląd o braku uprawnienia M. G. do zaskarżenia imieniu S. z o.o. (...) orzeczeń jest w tutejszym Sądzie ugruntowany. W identycznych okolicznościach innej sprawy i przy tej samej ocenie złożonych umów zlecenia z dn. 1.X.2011 r. i z dn. 3.01.2012 r. Sąd Apelacyjny
w sprawie o sygn. akt I ACz 334/12 (sprawa VI GC 30/11 Sądu Okręgowego
w Legnicy) – wyraził ten sam pogląd prawny.

Odrzucając apelację Sąd Odwoławczy obciążył powódkę kosztami zastępstwa prawnego pozwanego M. J. w kwocie 5.400 zł (art. 98 w zw. z art. 391 § 1 kpc).

bp

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Irena Szpytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Bohun,  Jan Gibiec
Data wytworzenia informacji: