Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 932/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny we Wrocławiu z 2012-05-29

Sygn. akt I ACz 932/12

POSTANOWIENIE

Dnia 29 maja 2012 r.

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu – Wydział I Cywilny w składzie:

Przewodniczący Sędzia SA:

Ewa Głowacka

Sędzia SA:

Sędzia SA:

Beata Wolfke – Kobzar (spr.)

Adam Jewgraf

po rozpoznaniu w dniu 29 maja 2012 r. na posiedzeniu niejawnym we Wrocławiu

sprawy z powództwa: J. S.

przeciwko: T. R.

o wyłączenie wspólnika

na skutek zażalenia powoda

od postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

z dnia 24 kwietnia 2012 r. sygn. akt X GC 373/11

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 24.04.2012 r. Sąd Okręgowy oddalił powtórny wniosek powoda o zabezpieczenie roszczenia o wyłączenie wspólnika przez zawieszenie go w wykonywaniu praw udziałowych.

Zdaniem Sądu, także obecnie powód nie uprawdopodobnił ważnych powodów, których wymaga art. 268 ksh dla ustanowienia oczekiwanego zabezpieczenia, bowiem przeprowadzone dotąd dowody nie potwierdzają zagrożenia wymierną szkodą majątkową czy paraliżem działalności Spółki w razie pozostawienia przy pozwanym przysługujących mu praw udziałowych.

W zażaleniu powód wnosił o zmianę postanowienia przez uwzględnienie wniosku o zabezpieczeniem, zarzucając naruszenie art. 730 1 §1 i 2 kpc w związku z art. 268 ksh przez błędne zastosowanie, podkreślając niemożność podjęcia uchwały i zawarcia umów, koniecznych dla funkcjonowania Spółki. W uzasadnieniu zażalenia powód powołał się na uzyskaną informację o objęciu udziałów przez pozwanego w innej spółce, prowadzącej działalność konkurencyjną dla Spółki z udziałem stron niniejszej sprawy.

Pozwany domagał się oddalenia zażalenia, eksponując szczególne skutki zabezpieczenia dla wspólnika Spółki dwuosobowej.

Z ostrożności pozwany wniósł o odrzucenie zażalenia jako spóźnionego.

Sąd Apelacyjny zważył:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Należy zgodzić się z Sądem Okręgowym, że od czasu oddalenia poprzedniego wniosku powoda nie nastąpiły okoliczności, które można by uznać za ważne powody warunkujące zawieszenie pozwanego w wykonywaniu jego praw udziałowych.

Nie bez przyczyny ustawodawca traktuje żądany sposób zabezpieczenia jako szczególny i zastrzega go dla wypadków wyjątkowych.

Jest oczywistym, że prowadzi ono do nieodwracalnych skutków w sferze interesów spółki oraz wspólnika czasowo pozbawionego wpływu na podejmowane w spółce decyzje, a tym samym urzeczywistnia – w większym lub mniejszym zakresie – cel powództwa o wyłączenie wspólnika.

Z tych względów zabezpieczenie z art. 268 ksh należy stosować z wyjątkową ostrożnością, tylko w razie wysokiego prawdopodobieństwa roszczenia oraz realnego zagrożenia dla spółki.

Ma Sąd Okręgowy rację, że zgromadzony materiał dowodowy, w tym zeznania świadków, nie pozwala uznać roszczenia za wysoce prawdopodobne i wskazywanych przez powoda trudności wywołanych konfliktem między wspólnikami za realne zagrożenie najistotniejszych interesów spółki. Wymaga podkreślenia, że określone w art. 730 1 §1 kpc oraz w art. 268 ksh przesłanki zabezpieczenia musiałyby wiązać się z okolicznościami dotyczącymi wyłącznie pozwanego, bowiem sam konflikt, jeśli uniemożliwia podjęcie decyzji o charakterze strategicznym, co najwyżej uzasadnia roszczenie o rozwiązanie Spółki. Ostrożność w zabezpieczeniu z art. 268 ksh jest pożądana tym bardziej w spółce dwuosobowej, gdy – jak tutaj – zawieszenie jednego ze wspólników w wykonywaniu jego praw udziałowych praktycznie pozostawia wszelkie decyzje drugiemu wspólnikowi. W takiej sytuacji w braku graniczącego z pewnością prawdopodobieństwa przesłanek wyłączenia pozwanego ze spółki, uwzględnienie wniosku powoda byłoby sprzeczne z art. 730 1 §3 kpc.

Powyższej oceny nie zmienia zaangażowanie się pozwanego w inną spółkę, nawet o zbliżonym przedmiocie działalności, ponieważ nie można z góry przyjmować założenia, że jest ono wymierzone w spółkę z udziałem stron niniejszego postępowania., skoro w niej pozwany jest także kapitałowo zaangażowany i w oczywisty sposób godziłoby to w jego interesy.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie na podstawie art. 385 kpc w związku z art. 397 §2 kpc.

Koszty postępowania zażaleniowego zostaną rozliczone w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji, stosownie do jej wyniku (art. 108 §1 kpc).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Irena Szpytko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Głowacka,  Adam Jewgraf
Data wytworzenia informacji: